Radno vreme: 24h
#
Mr sci. med. dr Milovan Vukotić

Mr sci. med. dr Milovan Vukotić je specijalista anesteziologije i reanimatologije, rođen1963. u selu Niševac, Priština.

Obrazovanje: Medicinski fakultet u Prištini 1991; Specijalistički ispit iz Anesteziologije sa reanimatologijom položio na VMA u Beogradu 1995.

Radna biografija: od 3.11.1990-07.10.1991. Medicinski fakultet, OOUR,,Instituti”, radno mesto SSS; od 08.10.1991. Medicinski fakultet, ORL klinika, Priština, radno mesto lekar na stažu a po završetku staža na specijalizaciji iz Anesteziologije; od 10.10.1995. Kliničko bolnički centar, ORL klinika. Priština, radno mesto lekar; 20.01.1996. imenovan za načelnika anestezije na ORL klinici KBC-a u Prištini -do 06.07.2008. zaposlen u KBC-u Priština sa sedištem u Gračanici .na poslovima i radnim zadacima doktora specijaliste iz Anesteziologije sa reanimatologijom; od 07.07.2008. IOHB ,,Banjica” Beograd; 28.10. 2015. odbranio magistarsku tezu pod naslovom: KOMPARATIVNA ANALIZA PRIMENE SPINALNE I BLOK ANESTEZIJE KOD TOTALNE ARTROPLASTIKE KOLENA

Objavljeni radovi

Monografija: „Doprinos izboru operativne metode u hirurškom lečenju karcinoma distalne trećine rektuma“ Narodna Biblioteka „Resavska Škola“ Despotovac 2009-2016. god. 30.06. prihvaćena kao pomoćni udžbenik u nastavnom procesu na Medicinskom fakultetu UO VMA Beograd, za predmet Hirurgija.

Naslov: “Revealing the Role of High-Density Lipoprotein in Colorectal Cancer” (Review)
PREDNOSTI KONSTANTNOG PRITISKA U NEZAVISNOM PLUĆU PREKO VODENOG MANOMETRA ZA DEKORTIKACIJU PLUĆA
Autori: M. Ćosić, J. Vasić, M.Vukotić, E. Ahmedi, M.Radulović, A.Milić, J.Šehović, N.Samardžić
ANAESTHEZIOLOGIA YUGOSLAVICA 21(1-2)1996. YU ISSN 0350-588X

STRANA TELA DONJIH DISAJNIH PUTEVA - naša iskustva
Autori: M. Vukotić, R. Đurović, M. Ćosić, A. Vukotić, J. Šehović, T.Rajović
Udruženje Anesteziologa Jugoslavije, VII kongres Anesteziologa Jugoslavije sa međunarodnim učešćem, KNJIGA SAŽETAKA S-109, Vrnjačka Banja, Srbija,YU, 21-24.MAJ 1998.

POSTOPERATIVNO SPAŠAVANJE KRVI KOD BOLESNIKA NAKON ALOARTROPLASTIKE KUKA I KOLENA U JEDINICI INTENZIVNE TERAPIJE
Autori: V. Srbljak, M. Vukotić, J. Tanacković
Anesteziološka sekcija na IOHB ,,Banjica“, 2010. god.

ISHRANA PACIJENATA SA KVADRIPLEGIJOM
Autori: M. Nikolić, M. Vukotić, D. Lončar-Stojiljković
Anesteziološka sekcija na IOHB ,,Banjica“, 2011. god.

KLINIĆKO ISPITIVANJE “ FAZA III, RANDOMIZOVANA, DUPLO SLEPA, PLACEBOM I AKTIVNIM KOMPARATOROM KONTROLISANA, SA MULTIPLIM DOZAMA, KLINIČKO ISTRAŽIVANJE ZA PROCENU BEZBEDNOSTI I EFIKASNOSTI MK-0663/ ETORICOXIB I IBUPROFEN U TERAPIJI BOLA POSLE ORTOPEDSKE OPERACIJE ZAMENE KOLENA.
Original “A phase III Randomized, Double-Blind, Placebo-and Active-Comparator-Controlled, Multiple-Doze, Clinikal Trial to Study the Safety and Efficacy of MK-0663/Etoricoxib and Ibuprofen in the Treatment of Post orthopedic Knee Replacement Surgery Pain”, Protcol No.098-02
Autori: G. Čobeljić, Z. Baščarević, M. Vukotić, M. Đurić
MSD - Merck Sharp & Dohme IDEA, Inc. AG.Schaffhauserstrasse 136 Glattbrugg, Švajcarska

TEHNIKA EPIDURALNE ANALGEZIJE ZA BEZBOLNI POROĐAJ I UTICAJ NA MAJKU,
Autori: Branislav Tomović, Neđo Čutura, Vukotić Milovan, Vesna Soldo, Momčilo Stanković

COMPARISON OF EFFICACY AND SAFETY OF PREEMPTIVE INFUSION PROTOCOLS OF EPHEDRINE AND PHENYLEPHRINE – PREVENTION OF HYPOTENSION AND EFFECTS ON HEMODYNAMIC PARAMETERS DURING SPINAL ANESTHESIA FOR CAESAREAN SECTION
Autori: Vukotić D. Aleksandra, David Green, Jevđić D.Jasna, Vukotić R Milovan, Petrović Nina, Stevanović Predrag
Srp Arh Celo Lek, 2020, DOI: https://doi.org/10.2298/SARH190607009V M23

EPIDURAL АNESTHESIA FOR CAESAREAN SECTION IN A PATIENT WITH RISK OF MALIGNANT HYPERTHERMIA, Ser J Exp Clin Res 2018; 19 (4): 393-398 DOI: 10.1515/SJECR-2017-0012, M51
Autori: Vukotić D. Aleksandra, Vukotić R. Milovan
PERIPHERAL NERVE BLOCK VERSUS SPINAL ANESTHESIA FOR TOTAL KNEE REPLACEMENT IN ELDERLY PATIENTS, Ser J Exp Clin Res, 2020, Prihvaćeno za štampu, DOI: 10.2478/sjecr-2020-0002, M51
Autori: Vukotić Milovan, Vukotić Aleksandra, Baščarević Zoran, Videnović Nebojša

DETECTION OF HYPOTENSION DURING SPINAL ANESTHESIA FOR CAESAREAN SECTION WITH CONTINUOUS NON-INVASIVE ARTERIAL PRESSURE MONITORING AND INTERMITTENT OSCILLOMETRIC BLOOD PRESSURE MONITORING IN PATIENTS TREATED WITH EPHEDRINE
OR PHENYLEPHRINE, prihvaćen Srp Arh Celo Lek 2021.
Autori: Aleksandra Vukotić, Jasna Jevđić, David Green, Milovan Vukotić , Nina Petrović, Ana Janićijević, Irina Nenadić , Marina Boboš , Radmila Čuljić, Zagor Zagorac , Predrag Stevanović

KOMPARATIVNA ANALIZA PRIMENE SPINALNE I PERIFERNE BLOK ANESTEZIJE KOD TOTALNE ARTROPLASTIKE KOLENA, Зборник радова Први београдски анестезија форум, 2016, Београд
Autori: Milovan Vukotić, Nebojša Videnović, Aleksandra Vukotić, Branislav Tomović, Nemanja Dimić